Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Employment Doing Business Our Community How Do i...
 • Apply For
 • Search For
 • Access
 • Pay
 • Register For
 • View
 • OpenBooks

  Tarrant County Elections COVID-19 limited availability information

  As concerns about the current COVID-19 outbreak grow, we’re doing our best to keep everyone healthy and safe in our workplace while also minimizing the disruptions to our day-to-day operations. In doing so we are taking additional steps to minimize the possibility of spreading the virus into our facility. Effective immediately our office will be operating with very limited staff and no services being offered at our counter.

  The following over-the-counter services offered will be affected:

  1.       To register to vote or update your registration, you may download a voter registration application from our website. You can also email us at voterregistration@tarrantcounty.com or call us at 817-831-8683 and request that a voter registration card be mailed to you. You can then mail it back to us (the postage is pre-paid for this form).

  2.       To request a ballot by mail you may download an application for an absentee ballot from our website. You can also email us at votebymail@tarrantcounty.com or call us at 817-831-6161 and request that a ballot by mail application be mailed to you.

  3.       If you want to request a replacement voter registration card, call us at 817-831-8683. We will mail it to you after taking your request over the phone.

  4.       For Volunteer Deputy Registrars (VDR)

  a.       In person trainings are postponed until further notice.

  b.       On line training: Tarrant County has adopted the procedure that allows a person to proceed with online training by reviewing the  training materials and  examination questions provided by the Secretary of State website.  Examination and supplies will be issued on Tuesday and Thursday between 9 a.m. and 10 a.m. by reservation. Please visit our online sign up tool to reserve your spot.

  c.        Voter registration cards can be returned at our front desk. There will be a drop box available for you to place the registration cards into. If the office is closed, the front door will also have the mail slot open for dropping off materials. 

  5.       Maps will not be printed. Electronic versions (PDF) will be emailed to the requestors. You can make your requests by sending an email to voterregistration@tarrantcounty.com.

  6.       All public records requests will be delivered in electronic format only. You can email your requests to electionsinfo@tarrantcounty.com.

  Additional information is available on the Elections Office website at elections.tarrantcounty.com and by calling our office at 817-831-8683.

  We appreciate your patience during this challenging time.

   

  Heider Garcia
  Tarrant County Elections Administrator

   

   

  A medida que crecen las preocupaciones por la epidemia de COVID-19, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantener a todos sanos y seguros en nuestro espacio de trabajo, mientras también minimizamos las interrupciones a nuestra operación diaria. Estamos tomando medidas adicionales para minimizar la posibilidad de esparcir el virus dentro de nuestras instalaciones. Efectivo de inmediato, nuestra oficina estará operando con personal muy limitado y con los servicios en persona suspendidos.

  Los siguientes servicios ofrecidos en el mostrador se verán afectados:

  1.       Para registrarse para votar o actualizar su registro, puede descargar una planilla de registro de nuestra página web. También puede enviarnos un correo electrónico a  voterregistration@tarrantcounty.com o llamarnos al 817-831-8683 y pedir que le enviemos una planilla por correo. Después de llenarla puede enviárnosla de vuelta (este formulario tiene el cobro postal pre-pagado)

  2.       Para solicitar una boleta por correo puede utilizar el formulario para boleta por correo disponible en nuestra página web. También puede enviarnos un correo electrónico a  votebymail@tarrantcounty.com o llamarnos al 817-831-6161 y pedir que le enviemos un formulario para boleta por correo.

  3.       Si usted desea solicitar una tarjeta de registro de votante, llámenos al 817-831-8683. Después de tomar su solicitud se lo enviaremos por correo. 

  4.       Para los Registradores de Electores (VDR)

  a.       Los entrenamientos en persona están suspendidos hasta nuevo aviso. 

  b.       Entrenamiento en linea: el Condado de Tarrant ha adoptado el procedimiento que le permite a una persona proceder con el entrenamiento en línea utilizando los materiales de entrenamiento y las preguntas de examen provistas por la página de la Secretaría de Estado. Los exámenes y los insumos serán provistos únicamente los días Martes y Jueves, entre 9 a.m. y 10 a.m. de la mañana, previa cita.
  Por favor visite  nuestra herramienta de reservaciones para reservar su lugar.

  c.        Los formularios llenados por electores pueden ser devueltos en nuestra oficina, habrá un buzón en el mostrador para depositarlos. Si la oficina está cerrada, la puerta principal tendrá una ranura para depositar los formularios. 

  5.       No habrá servicio de impresión de mapas, sen entregarán versiones electrónicas (PDF) por correo electrónico. Puede hacer sus solicitud enviando un correo electrónico a  voterregistration@tarrantcounty.com

  6.       Todas las solicitudes de registros públicos serán entregadas únicamente en formato electrónico. Puede hacer sus solicitud enviando un correo electrónico a  electionsinfo@tarrantcounty.com.

  Para información adicional visite nuestra página web  elections.tarrantcounty.com o puede llamarnos al 817-831-8683. 

  Agradecemos su paciencia en estos tiempos difíciles. 

  Heider García
  Administrador de Elecciones del Condado de Tarrant

   

  Vì mối lo ngại về sự bùng phát COVID-19 hiện tại, chúng tôi đang cố gắng để giữ cho mọi người lành mạnh và an toàn tại nơi làm việc của chúng tôi đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn đối với các hoạt động hàng ngày của chúng tôi. Để làm như vậy, chúng tôi đang thực hiện các bước bổ sung để giảm thiểu khả năng lây lan vi rút vào cơ sở. Có hiệu lực ngay lập tức văn phòng của tôi sẽ hoạt động với đội ngũ nhân viên rất hạn chế và không có dịch vụ nào được phục vụ tại quầy của chúng tôi. 

  Các dịch vụ được cung cấp tại quầy sau đây bị ảnh hưởng:  

  1.       Để đăng ký bỏ phiếu hoặc cập nhật đăng ký của quý vị, quý vị có thể tải xuống đơn ghi danh cử tri từ trang mạng của chúng tôi. Quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi tại  voterregistration@tarantcounty.com hoặc gọi cho chúng tôi theo số 817-831-8683 và yêu cầu thẻ đăng ký cử tri được gửi đến quý vị. Quý vị có thể sau đó gửi lại cho chúng tôi (bưu chính được trả trước cho mẫu này).

  2.       Để yêu cầu lá phiếu qua thư, quý vị có thể tải xuống đơn xin phiếu bầu vắng mặt từ trang mạng của chúng tôi . Quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi tại  votebymail@tarantcounty.com  hoặc gọi cho chúng tôi theo số 817-831-6161 và yêu cầu một đơn xin lá phiếu qua thư được gửi đến quý vị.

  3.       Nếu quý vị muốn yêu cầu thay thế thẻ đăng ký cử tri hãy gọi cho chúng tôi theo số 817- 831-8683 . Chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị sau khi nhận được yêu cầu của quý vị qua điện thoại.

  4.       Đối với các tình nguyện viên phụ đăng ký cử tri (VDR)

  a. Đào tạo trực tiếp được hoãn lại cho đến khi có thông báo mới.

  b. Đào tạo trực tuyến: Tarrant  County đã áp dụng quy trình cho phép một người tiến hành đào tạo trực tuyến bằng cách xem xét các tài liệu hướng dẫn và câu hỏi kiểm tra được cung cấp bởi trang mạng của Tổng Trưởng Tiểu Bang.  Kiểm tra và vật dụng  sẽ được ban hành vào thứ ba và thứ năm trong khoảng thời gian từ 9 9 giờ sáng đến 10 9 giờ sáng. Vui lòng truy cập  công cụ đặt chổ trực tuyến của chúng tôi  để giữ chỗ cho quý vị.

  c. Thẻ đăng ký cử tri có thể được trả lại quầy tiếp tân của chúng tôi. Sẽ có một hộp thả có sẵn để bạn đặt các thẻ đăng ký vào. Nếu văn phòng đã đóng cửa, cửa trước cũng  sẽ có khe thư mở để thả vào những vật liệu.

   5. Bản đồ sẽ không được in, Các phiên bản điện tử (PDF) sẽ được gửi qua email cho người yêu cầu. Quý  vị có thể làm yêu cầu này bởi gởi một email đến  voterregistration@tarrantcounty.com
   6. Tất cả các hồ sơ công chúng yêu cầu sẽ được gửi trong dạng điện tử quý vị có thể gửi email  yêu cầu của quý vị đến  electionsinfo@tarrantcounty.com

  Thêm thông tin hiện có sẵn trên trang mạng của văn phòng bầu cử tại elections.tarrantcounty.com, và bởi gọi văn phòng của chúng tôi tại 817-831-8683. 
   Chúng  tôi đánh giá cao về sự kiên nhẫn của quý vị trong thời gian thách thức này.

   

  Heider Garcia

  Quản Trị Viên Văn Phòng Bầu Cử Quận Tarrant 

  This page was last modified on March 31, 2020

  TARRANT COUNTY, TEXAS  County Telephone Operator 817-884-1111

  Tarrant County provides the information contained in this web site as a public service. Every effort is made to ensure that information provided is correct. However, in any case where legal reliance on information contained in these pages is required, the official records of Tarrant County should be consulted. Tarrant County is not responsible for the content of, nor endorses any site which has a link from the Tarrant County web site.

  This site is best experienced with supported browsers: Internet Explorer 9 and above, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari. If you use an older or unsupported browser, you might notice that some features do not function properly. Click the browser name above to learn more about the recommended browsers.

  County Seal

  100 E. Weatherford, Fort Worth, Texas 76196