Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Employment Doing Business Our Community How Do i...
 • Apply For
 • Search For
 • Access
 • Pay
 • Register For
 • View
 • OpenBooks

  Voter with Special Needs

  Images voters needing assistance to vote

   

   

  Voting is one of our nation’s most fundamental rights and a hallmark of our democracy. The Americans with Disabilities Act (ADA) is a federal civil rights law that provides protections to people with disabilities that are similar to protections provided to individuals on the basis of race, color, sex, national origin, age, and religion. 

  Title II of the ADA requires state and local governments (“public entities”) to ensure that people with disabilities have a full and equal opportunity to vote.  The ADA’s provisions apply to all aspects of voting, including voter registration, site selection, and the casting of ballots, whether on Election Day or during an early voting in-person process.

  Tarrant County Elections provides the HART InterCivic Verity Touch Writer Duo Voting System with the Verity Access that is available at all voting locations to serve voters who are blind, have limited vision, or limited dexterity that prevents them from marking the ballot without assistance. The HART InterCivic voting system is ADA compliant and certified by the Texas Secretary of State for use in Texas. This is an option at all Early Voting In-Person and Election Day polling sites in Tarrant County.

  There is a new law in Section 63.0013-of the Voting Rights Act known as- Notice of Voting Order Priority that allows voters with mobility problems to be accepted for voting ahead of others in line. Ask your voting clerk to move you to the front of the line if this will help you while in your polling site.

  Curbside Voting is available during Early Voting and Election Day for any voter who has difficulty walking or standing for long periods.   If you have someone with you when you arrive, have them notify the election official.  You can also use the curbside bell demostrated in this video if you are unaccompanied, these devices will be located near the handicap parking spaces.  The ballot materials will be brought to the voter.  For more information please contact our office at 817-831-8683

  More information provided by the Texas Secretary of State on services for voters with special needs, or for a pamphlet of your rights.

  Voters with a disability can qualify for a Ballot by Mail, if they prefer to vote from home.  Further information about voting by mail can be found here:  http://www.tarrantcounty.com/en/elections/Early-Voting-Information/Voting-by-Mail.html

  Votante con necesidades especiales

   

  Votar es uno de los derechos más fundamentales de nuestra nación y un sello distintivo de nuestra democracia. La ley de los americanos con discapacidades (ADA) es una ley federal de derechos civiles que proporciona protección a las personas con discapacidades que son similares a las protecciones proporcionadas a las personas sobre la base de raza, color, sexo, origen nacional, edad y religión.

  El título II de la ADA requiere que los gobiernos estatales y locales ("entidades públicas") garanticen que las personas con discapacidades tengan una oportunidad completa e igualitaria de votar.  Las disposiciones de la ADA se aplican a todos los aspectos de la votación, incluyendo el registro de votante, la selección del sitio, y el reparto de papeletas, sea el día de la elección o durante el proceso de votación anticipada en persona.

  Las elecciones del Condado de Tarrant proporcionan el sistema de votación HART InterCivic Verity Touch Writer Duo Sistema de votación con el Verity Access que está disponible en todos nuestros lugares de votación para servir a los votantes que son ciegos, tienen una visión limitada o una destreza limitada que los impide marcar la boleta sin ayuda.  Nuestro sistema de votación con Hart InterCivic es un sistema de votación obediente de la ADA que es certificado por el Secretario del estado de Texas para el uso en Texas. Esta es una opción en todas las votaciones tempranas en persona y los sitios electorales del día de las elecciones en el Condado de Tarrant.

  Hay una nueva ley en la sección 63,0013-de la ley de derechos de voto conocido como-aviso de prioridad de orden de voto que permite a los votantes con problemas de movilidad para ser aceptados para votar por delante de otros en línea.  Pídale a su clérigo de votación que lo mueva al frente de la línea si esto le ayudará en su sitio de votación.

  Votación en la acera está disponible, durante la votación adelantada y durante el día de la elección, para aquellos electores que tienen dificultades caminando o con permanecer de pie por tiempo prolongado. Si tiene un acompañante al llegar al centro de votación, pídale que avise al juez electoral. También puede usar el dispositivo de asistencia remota demostrado en este video si no tiene un acompañante; estos dispositivos se encontrarán cerca de los estacionamientos para personas con discapacidades. En ambos casos, el personal del centro de votación traerá los materiales al elector. Para mayor información llame a nuestras oficinas al 817-831-8683.

  Más información sobre servicios para votantes con necesidades especiales o un panfleto de sus derechos

  Votantes con una discapacidad pueden calificar por una boleta por correo, si prefieren votar desde casa.  Puede encontrar más información sobre la votación por correo aquí: http://www.tarrantcounty.com/en/elections/Early-Voting-Information/Voting-by-Mail.html

   

  CỬ TRI CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT

   

  Bỏ phiếu là một trong những quyền cơ bản nhất của quốc gia chúng ta và là dấu hiệu của nền dân chủ của chúng ta. Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) là một đạo luật về quyền công dân liên bang cung cấp sự bảo vệ cho người khuyết tật giống như bảo vệ được cung cấp cho các cá nhân dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác và tôn giáo.

  Tiêu đề II của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) yêu cầu chính quyền bang và địa phương ("các thực thể công cộng") để đảm bảo rằng người khuyết tật có cơ hội đầy đủ và bình đẳng để bầu. Các quy định của Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) áp dụng cho tất cả các khía cạnh của việc bỏ phiếu, bao gồm đăng ký cử tri, lựa chọn địa điểm, và bỏ phiếu, cho dù vào Ngày Bầu Cử hoặc trong quá trình bỏ phiếu sớm.

  Chúng tôi nơi đây tại Quận Tarrant Bầu Cử cung cấp hệ thống bỏ phiếu truy cập dành cho người tàn tật HART InterCivic Verity Touch Writer Duo Voting System with the Verity Access có sẵn tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu của chúng tôi để phục vụ cử tri mù, có tầm nhìn hạn chế, hoặc hạn chế sự khéo léo ngăn cản họ đánh dấu phiếu bầu mà không được sự hỗ trợ. Hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi với HART InterCivic là một hệ thống bỏ phiếu phù hợp với Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) được Tổng Thư Ký Tiểu Bang Texas xác nhận sử dụng tại Texas. Đây là một lựa chọn ở tất cả các địa điểm Đích Thân Bỏ Phiếu Sớm và Ngày Bầu Cử tại Quận Tarrant.

  Có một điều luật mới trong mục 63.0013 của Đạo Luật Về Quyền Bỏ Phiếu được gọi là Thông Báo về Ưu Tiên Bỏ Phiếu cho phép cử tri có trở ngại thể lý trong việc di chuyển được chấp nhận bỏ phiếu trước những người khác đang xếp hàng. Yêu cầu viên chức bầu cử của bạn đưa bạn lên phía trước nếu có thể giúp bạn trong khi bạn đang ở đó.

  Bỏ phiếu bên lề đường sẻ có sẵn trong quá trình bỏ phiếu sớm và ngày bầu cử cho qúy vị nào gặp khó khăn khi đi đứng trong thời gian dài. Nếu qúy vị có ai đó đi với mình khi đến nơi, yêu cầu họ thông báo cho nhân viên bầu cử. Qúy vị cũng có thể sử dụng chuông bên lề đường thể hiện trong  phim này, nếu qúy vị không có người đi cùng; những thiết bị này sẽ được đặt gần chỗ đậu xe khuyết tật. Các tài liệu lá phiếu sẽ được đưa đến qúy vị. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc văn phòng của chúng tôi theo số 817-831-8683.

  Thông tin thêm về dịch vụ cho cử tri có nhu cầu đặc biệt hãy xem cuốn sách nhỏ về quyền lợi của bạn

  Những cử tri khuyết tật có thể hội đủ điều kiện cho một lá phiếu bằng thư, nếu họ muốn bỏ phiếu từ nhà. Những thông tin về bỏ phiếu qua thư có thể tìm được ở đây:   http://www.tarrantcounty.com/en/elections/Early-Voting-Information/Voting-by-Mail.html

   

   

  Phone#: 817-831-8683

  Email: voterregistration@tarrantcounty.com

  TDD: 817-759-7801

   

  Tarrant County Elections Administration

  2700 Premier Street

  Fort Worth, TX 76111

  Hours of Business: Monday - Friday, 8 a.m. - 5 p.m.

  300 250
  This page was last modified on April 13, 2021

  TARRANT COUNTY, TEXAS  County Telephone Operator 817-884-1111

  Tarrant County provides the information contained in this web site as a public service. Every effort is made to ensure that information provided is correct. However, in any case where legal reliance on information contained in these pages is required, the official records of Tarrant County should be consulted. Tarrant County is not responsible for the content of, nor endorses any site which has a link from the Tarrant County web site.

  This site is best experienced with supported browsers: Internet Explorer 9 and above, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari. If you use an older or unsupported browser, you might notice that some features do not function properly. Click the browser name above to learn more about the recommended browsers.

  County Seal

  100 E. Weatherford, Fort Worth, Texas 76196