Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Employment Doing Business Our Community How Do i...
 • Apply For
 • Search For
 • Access
 • Pay
 • Register For
 • View
 • OpenBooks

  CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP TIỀN THUÊ NHÀ

  NOP DON TRUOC NGA. Y 9 THA.NG 12

  Tiền thuê nhà chưa thanh toán phải được thanh toán đầy đủ khi Lệnh của CDC Hết Hạn vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Đừng chần chừ nộp đơn xin hỗ trợ!

  Lệnh Hiện Tại của CDC không khoan nhượng đối với các khoản thanh toán tiền thuê nhà. Người thuê nhà sẽ được yêu cầu thanh toán tất cả các khoản phí và tiền thuê nhà chưa thanh toán khi lệnh hết hạn vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Tarrant CARE 4 có thể hỗ trợ quý vị.

  Care 4 Tarrant Rental Assistance Program Logo 

   

  Tòa Án Ủy Viên Quận Tarrant đã phân bổ ngân quỹ để hỗ trợ thanh toán tiền thuê nhà cho những người chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch COVID-19. Hỗ trợ được cung cấp trên cơ sở ai đến trước sẽ nhận được trước tùy thuộc vào việc đánh giá định kỳ về tính đủ điều kiện. Quận Tarrant sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tính đủ điều kiện và số tiền hỗ trợ được cung cấp. Tất cả các khoản tiền được cấp sẽ được thanh toán trực tiếp cho chủ nhà. Nếu quý vị không đủ điều kiện cho chương trình này, quý vị sẽ được giới thiệu đến một chương trình hỗ trợ hoặc tổ chức đối tác khác.

   

  Nếu quý vị có thắc mắc về Chương Trình Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà CARES của Quận Tarrant hoặc thủ tục nộp đơn xin, vui lòng gửi email RentHelp@TarrantCounty.com hoặc gọi 817-850-7940.

   

   

  Bước 1

  Xem lại các tiêu chuẩn điều kiện
  Thu thập các giấy tờ cần phải nộp

   
   
   

   

  Các Tiêu Chí/Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình

   

  Người Thuê Nhà

  • Phải là cư dân Quận Tarrant không sống trong phạm vi thành phố Fort Worth;
  • Là một bên có tên trong hợp đồng thuê nhà;
  • Bị mất thu nhập liên quan trực tiếp đến COVID-19;
  • Chỉ có một nơi cư trú;
  • Chưa thanh toán tiền thuê nhà vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2020;
  • Chưa và sẽ không nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà cho cùng (các) khoảng thời gian từ một chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà khác; và
  • Cung cấp đầy đủ các tài liệu bắt buộc.

  Chủ Nhà

  • Phải tự nguyện tham gia chương trình;
  • Xác nhận bị nợ hoặc sẽ bị nợ tiền thuê nhà trong thời gian Người Thuê Nhà cư trú tại bất động sản của Chủ Nhà; và
  • Cung cấp đầy đủ các tài liệu bắt buộc. 

   

  Các Giấy Tờ Bắt Buộc

   

  • Giấy Tờ Tùy Thân do chính phủ cấp (ví dụ: Giấy Phép Lái Xe) hoặc Thẻ An Sinh Xã Hội của người thuê nhà;
  • Bản sao của thông báo yêu cầu chuyển đi hoặc thông báo đuổi người thuê nhà (nếu có);
  • Chủ nhà sẽ được yêu cầu cung cấp bản sao sổ cái hiện tại và hợp đồng thuê nhà; và
  • Tài liệu bổ sung sẽ được yêu cầu nếu người thuê nhà bị mất thu nhập do bị sa thải, giảm giờ làm hoặc doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thuê nhà bị mất doanh thu.
   

   

  Bước 2
  Điền đơn xin
  Gửi kèm theo các giấy tờ bắt buộc

   
   
   
   

   

  Sau khi đã thu thập đầy đủ các tài liệu bắt buộc, vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để chuyển đến đơn đăng ký trực tuyến. Quý vị phải hoàn thành tất cả các trường của đơn đăng ký và đính kèm tất cả các tài liệu để được xem xét hỗ trợ. 

  LƯU Ý: Đơn đăng ký này sẽ không lưu lại; quý vị cần hoàn thành đơn đăng ký trong một phiên. Vui lòng không thoát khỏi đơn đăng ký khi đã bắt đầu.

   

  Cư dân thành phố Fort Worth nên nộp đơn xin tại http://fortworthtexas.gov/neighborhoods/covid-19-relief-funds/

  Nếu hoàn cảnh của quý vị không liên quan đến COVID-19, vui lòng vào trang mạng của Sở Gia Cư và Phát Triển Cộng Đồng


  Thông báo về khả năng sử dụng mẫu đơn xin

  Do các mẫu điền Adobe Sign có dạng hình ảnh, Đơn Xin Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà Adobe Sign không thể đọc được bằng máy đọc màn hình trên cửa sổ trình duyệt web. Vui lòng gửi email tới RentHelp@tarrantcounty.com để lấy đơn xin dạng PDF. 

  TARRANT COUNTY, TEXAS  County Telephone Operator 817-884-1111

  Tarrant County provides the information contained in this web site as a public service. Every effort is made to ensure that information provided is correct. However, in any case where legal reliance on information contained in these pages is required, the official records of Tarrant County should be consulted. Tarrant County is not responsible for the content of, nor endorses any site which has a link from the Tarrant County web site.

  This site is best experienced with supported browsers: Internet Explorer 9 and above, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari. If you use an older or unsupported browser, you might notice that some features do not function properly. Click the browser name above to learn more about the recommended browsers.

  County Seal

  100 E. Weatherford, Fort Worth, Texas 76196