Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Employment Doing Business Our Community How Do i...
 • Apply For
 • Search For
 • Access
 • Pay
 • Register For
 • View
 • OpenBooks

  Thông Tin Tổng Quát về Chương Trình

  Tòa Ủy Viên Quận Tarrant phân bổ 20 triệu Mỹ kim trong Quỹ Cứu Trợ Coronavirus (CRF) để hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ 501(c)3 trong việc cung cấp dịch vụ cho những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19. Chương Trình Trợ Cấp NGO của Quận Tarrant theo Đạo Luật CARE 4 muốn tài trợ việc mở rộng các dịch vụ xã hội, cung cấp hỗ trợ và các dịch vụ trực tiếp ngay tức thời cho các cư dân Quận Tarrant bị ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19.

  Chương trình này sẽ xem xét hoàn trả các khoản chi phí, cho dù đã phát sinh hay dự kiến sẽ phát sinh, cần thiết để cung cấp dịch vụ trợ giúp những người bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Sẽ cần phải cung cấp chứng từ để chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa các khoản chi phí đề nghị và COVID-19.

  Khung Thời Gian Thực Hiện Chương Trình

  • Giai Đoạn Quảng Bá - Thứ Tư, 1 tháng Bảy đến thứ Ba, 7 tháng Bảy
  • Giai Đoạn Nộp Đơn Xin - 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 8 tháng Bảy đến 11 giờ 59 phút đêm thứ Ba, ngày 21 tháng Bảy
  • Giai Đoạn Duyệt Xét - Thứ Tư, 22 tháng Bảy đến thứ Sáu, 7 tháng Tám

  Các Đương Đơn Hội Đủ Điều Kiện

  • Hiện đang duy trì diện tổ chức 501(c)3
  • Có kinh nghiệm điều hành hoạt động trợ giúp trực tiếp cho các thân chủ trong phạm vi Quận Tarrant tại một hoặc nhiều khu vực mô tả trong "Các Khu Vực Mục Tiêu"
  • Có khả năng tập hợp, giám sát, và báo cáo việc sử dụng các nguồn ngân quỹ liên bang
  • Có khả năng theo dõi và báo cáo về số lượng thân chủ phục vụ và thông tin nhân khẩu
  • Hoạt động kể từ ngày 1 tháng Một, 2018
  • Vẫn sẽ tiếp tục hoạt động vào ngày 30 tháng Mười hai, 2020

  Các Khu Vực Mục Tiêu

  Chương trình trợ cấp của Quận Tarrant theo đạo luật CARE 4 ưu tiên đơn xin trợ cấp từ các tổ chức trợ giúp cứu trợ trực tiếp trong các lĩnh vực sau đây:

  • Thực phẩm và/hoặc phân phát thực phẩm
  • Trợ giúp về dịch vụ tiện íc
  • Các dịch vụ người chăm sóc
  • Các dịch vụ tư vấn, giáo dục, hoặc quản lý hồ sơ
  • Trợ cấp y tế

  Nhóm dân số mục tiêu

  • Chương trình Trợ Cấp NGO ưu tiên đơn xin trợ cấp từ các tổ chức trợ giúp cứu trợ trực tiếp cho những người sau đây:
  • Các cư dân Quận Tarrant - LƯU Ý là các đương đơn cung cấp dịch vụ tại Fort Worth cùng với các khu vực khác trong Quận được khuyến khích nộp đơn xin trợ cấp, tuy nhiên các khoản chi phí liên quan đến dịch vụ cung cấp ở Fort Worth không hội đủ điều kiện được hoàn lại qua Chương Trình NGO của Quận Tarrant
  • Cần trợ giúp do COVID-19 (chẳng hạn như thất nghiệp hoặc tổn thất khác về thu nhập do COVID-19, cách ly ở nhà do rất dễ có nguy cơ gặp các biến chứng do COVID-19, các vấn đề về sức khỏe tâm thần do COVID-19)
  • Thu nhập thấp (là mức thu nhập bằng hoặc thấp hơn 200% Mức Thu Nhập Nghèo theo Quy Định của Liên Bang)
  • Người da màu, người thuộc cộng đồng LGBTQI+, di dân, các cộng đồng khác vốn thường bị xem nhẹ, và những người từng là nạn nhân bạo hành gia đình

  Các Khoản Chi Phí Hội Đủ Điều Kiện

  Các khoản chi phí chương trình phải:

  • Không có trong ngân sách tính đến ngày 27 tháng Ba, 2020
  • Phát sinh hoặc dự kiến sẽ chi dùng trong khoảng thời gian từ 1 tháng Ba, 2020 đến 1 tháng Mười một, 2020
  • Trực tiếp liên quan đến các dịch vụ cung cấp do đại dịch COVID-19

  Để biết ví dụ về các chi phí hội đủ điều kiện và không hội đủ điều kiện, xem thông tin về Các Chi Phí Hội Đủ Điều Kiện.

  Các Yêu Cầu về Báo Cáo

  Tổ chức có được sự chấp thuận trước cho các khoản chi phí trong tương lai phải cung cấp báo cáo hoạt động hàng tháng.  Các yêu cầu báo cáo cụ thể sẽ được xác định theo thỏa thuận với Quận sau khi các đương đơn được chấp thuận.  Đương đơn có thể cần phải báo cáo các thông tin sau đây:

  • Các khoản chi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chứng từ như biên lai, hóa đơn đã thanh toán, tờ theo dõi thời gian, và bảng lương
  • Báo cáo nội dung chương trình để chứng minh việc cung cấp dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở số lượng thân chủ phục vụ và cơ chế đánh giá kết quả khác
  • Các yếu tố chỉ báo về nhân khẩu liên quan đến thân chủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa lý, sắc tộc, và thu nhập
  This page was last modified on July 06, 2020

  TARRANT COUNTY, TEXAS  County Telephone Operator 817-884-1111

  Tarrant County provides the information contained in this web site as a public service. Every effort is made to ensure that information provided is correct. However, in any case where legal reliance on information contained in these pages is required, the official records of Tarrant County should be consulted. Tarrant County is not responsible for the content of, nor endorses any site which has a link from the Tarrant County web site.

  This site is best experienced with supported browsers: Internet Explorer 9 and above, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari. If you use an older or unsupported browser, you might notice that some features do not function properly. Click the browser name above to learn more about the recommended browsers.

  County Seal

  100 E. Weatherford, Fort Worth, Texas 76196