Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Employment Doing Business Our Community How Do i...
 • Apply For
 • Search For
 • Access
 • Pay
 • Register For
 • View
 • OpenBooks

  Các tổ chức được chấp thuận cho nhận ngân quỹ theo chương trình hoàn trả chi phí n ày sẽ được coi là các bên nhận phụ chiếu theo 2 CFR 200 và phải tuân thủ các quy định hướng dẫn ở dưới.

  Các Tiêu Chuẩn đối với Quản Lý Tài Chánh

  Chiếu theo 2 CFR 200 – Các Yêu Cầu Quản Lý Hành Chánh Đồng Loạt, Các Nguyên Tắc Chi Phí, và Các Yêu Cầu Kiểm Toán đối với Ngân Quỹ Liên Bang Nhận Được, Tổ Chức sẽ thiết lập, thực hiện và duy trì các hệ thống quản lý và kiểm soát tài chánh, tối thiểu bao gồm hồ sơ trả lương, kế toán, và tài chánh chính xác, chứng từ về nguồn chi phí, các biện pháp kiểm soát nội bộ và  ngân sách hiệu quả, và xác định tính hợp lý, khả năng cho phép và khả năng phân bổ các khoản chi phí, và các hoạt động kiểm toán và kết luận giải quyết kịp thời và phù hợp.

  Tổ chức phải duy trì một hệ thống kế toán hiệu quả, là hệ thống sẽ:

  • Nhận diện và ghi lại các giao dịch hợp lệ
  • Lưu hồ sơ các giao dịch cho kỳ kế toán thích hợp phát sinh các giao dịch này
  • Mô tả các giao dịch một cách chi tiết để giúp giải thích rõ ràng
  • Lưu giữ hồ sơ cho phép theo dõi ngân khoản ở cấp độ chi tiết cho biết ngân khoản đó được sử dụng theo đúng các yêu cầu hợp đồng
  • Nhận biết thích hợp nguồn gốc và việc sử dụng ngân khoản của mỗi hợp đồng trợ cấp
  • Lập các báo cáo tài chánh cập nhật và chính xác theo đúng các yêu cầu hợp đồng

  Báo Cáo, Kiểm Tra và Duyệt Xét Giám Sát

  Tổ chức sẽ nộp các báo cáo tài chánh, báo cáo tiến độ thực hiện, báo cáo nội dung chương trình và các báo cáo khác theo yêu cầu của Quận theo định dạng hợp lệ.

  Bất kỳ đại diện được ủy quyền nào của chính quyền địa phương, tiểu bang hoặc liên bang đều có quyền, vào mọi thời điểm hợp lý, kiểm tra hoặc đánh giá công việc thực hiện hoặc đang được thực hiện và khuôn viên cơ sở nơi thực hiện công việc đó.  Tổ chức sẽ tham gia và tạo điều kiện ra vào cơ sở hợp lý để trợ giúp các đại diện nói trên.  Tất cả các hoạt động kiểm tra đánh giá sẽ được thực hiện sao cho không gây trì hoãn quá mức cho công việc đó.

  Hồ Sơ Người Tham Gia

  Tổ chức cho phép Quận, Tổng Thanh Tra, Giám Đốc Văn Phòng Giám Sát Trách Nhiệm của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, hoặc bất kỳ người đại diện được ủy quyền hợp thức nào của họ, quyền tiếp cận ngay và không hạn chế các sổ sách, tài liệu, giấy tờ, hoặc hồ sơ khác của Tổ Chức liên quan đến Hợp Đồng, để tiến hành kiểm toán, kiểm tra, trích lục, chép lại và sao chụp các tài liệu đó.  Trong đó cũng bao gồm việc nhân viên phụ trách chương trình và tài chánh của Quận có quyền tiếp cận một cách kịp thời và hợp lý để duyệt xét, phỏng vấn, đánh giá và giám sát liên quan đến các tài liệu đó.

  Quận có quyền xem hồ sơ của Tổ Chức hoặc có quyền có được bản sao của các hồ sơ đó để kiểm toán, khiếu kiện, hoặc cho các tình huống khác có thể phát sinh.

  Các tài liệu này sẽ được Tổ Chức lưu giữ theo đúng thời hạn lưu giữ quy định của tiểu bang và liên bang.  Nếu có bất kỳ khiếu kiện, yêu cầu bồi thường, hoặc kiểm toán nào liên quan đến các hồ sơ này bắt đầu trước khi kết thúc giai đoạn phải lưu giữ hồ sơ, Tổ Chức sẽ lưu các hồ sơ và tài liệu đó theo thời hạn lưu giữ hồ sơ quy định của tiểu bang và liên bang hoặc cho đến khi khiếu kiện, các yêu cầu bồi thường hoặc kết luận kiểm toán được giải quyết/khắc phục, thời điểm nào xảy ra sau sẽ áp dụng.

  Các Chi Phí Hợp Lệ

  Ngay cả khi Quận hoàn trả chi phí cho Tổ Chức, Quận vẫn có thể quyết định một số chi phí không hội đủ điều kiện được hoàn trả.  Nếu Quận thấy rằng một khoản chi phí mà Quận đã đài thọ là không hội đủ điều kiện được hoàn trả, Tổ Chức sẽ trả lại số tiền không hội đủ điều kiện đó cho Quận.  Quận Tarrant sẽ quyết định các chi phí mà Tổ Chức nộp có phải là chi phí hợp lệ và hội đủ điều kiện được hoàn trả hay không.  Nếu Quận Tarrant đã trả ngân khoản cho Tổ Chức cho các chi phí bất hợp lệ hoặc không hội đủ điều kiện, Quận Tarrant sẽ thông báo cho Tổ Chức biết qua văn bản, và Tổ Chức sẽ trả lại khoản tiền đó cho Quận Tarrant trong vòng ba mươi (30) ngày tính theo lịch kể từ ngày ghi trên văn bản thông báo.  Quận Tarrant có thể rút lại toàn bộ hoặc một phần số tiền trả cho Tổ Chức để bù vào phần hoàn trả bất kỳ khoản chi bất hợp lệ hoặc không hội đủ điều kiện nào mà Tổ Chức chưa hoàn lại cho Quận Tarrant, hoặc nếu không nộp (các) báo cáo tình hình tài chánh bắt buộc trước (các) thời hạn.  Quận Tarrant có thể lấy lại (truy thu lại) từ ngân khoản hiện có sẵn

   

  Kiểm Toán Riêng

  Phải thực hiện kiểm toán nếu mục 2 CFR Phần 200.500-520 quy định như vậy.  Nếu quy định đó không yêu cầu phải có một buổi kiểm toán riêng, Tổ Chức sẽ thông báo cho Quận bằng văn bản.

  Kiểm Toán theo Chương Trình hoặc Riêng Độc Lập. Nếu trong năm tài khóa của Tổ Chức,  tổng cộng số tiền ngân quỹ liên bang mà Tổ Chức chi dùng tối thiểu là BẢY TRĂM NĂM MƯƠI NGÀN ĐÔ-LA ($750,000), Tổ Chức phải có một cuộc kiểm toán riêng hoặc kiểm toán theo chương trình chiếu theo mục 2 CFR 200. Ngưỡng giới hạn ngân khoản $750,000 của liên bang bao gồm các ngân khoản liên bang được chuyển qua hình thức các khoản trợ cấp khác của cơ quan chính phủ.  Buổi kiểm toán phải được thực hiện bởi một chuyên gia kế toán công cộng có chứng nhận và hành nghề độc lập, chiếu theo mục 2 CFR 200 và Các Tiêu Chuẩn về Kiểm Toán của Chính Phủ.

  This page was last modified on July 06, 2020

  TARRANT COUNTY, TEXAS  County Telephone Operator 817-884-1111

  Tarrant County provides the information contained in this web site as a public service. Every effort is made to ensure that information provided is correct. However, in any case where legal reliance on information contained in these pages is required, the official records of Tarrant County should be consulted. Tarrant County is not responsible for the content of, nor endorses any site which has a link from the Tarrant County web site.

  This site is best experienced with supported browsers: Internet Explorer 9 and above, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari. If you use an older or unsupported browser, you might notice that some features do not function properly. Click the browser name above to learn more about the recommended browsers.

  County Seal

  100 E. Weatherford, Fort Worth, Texas 76196