Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Employment Doing Business Our Community How Do i...
 • Apply For
 • Search For
 • Access
 • Pay
 • Register For
 • View
 • OpenBooks

  Các khoản chi phí chương trình phải:

  Không có trong ngân sách tính đến ngày 27 tháng Ba, 2020
  Phát sinh hoặc dự kiến sẽ chi dùng trong khoảng thời gian từ 1 tháng Ba, 2020 đến 31 tháng Mười, 2020
  Trực tiếp liên quan đến các dịch vụ cung cấp do đại dịch COVID-19
   
  Các khoản chi phí sau đây được coi là hội đủ điều kiện:

  PPE và đồ dùng bảo vệ an toàn công cộng cho nhân viên (và các thân chủ nếu cần để cung cấp dịch vụ)
  Các chi phí liên quan đến những thay đổi về cung cấp dịch vụ, cần thiết do các yêu cầu về bảo vệ an toàn công cộng liên quan đến COVID-19 (ví dụ, khám chữa bệnh từ xa, tư vấn qua điện thoại hoặc trực tuyến)
  Các chi phí liên quan đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các chương trình hoặc việc thiết lập và điều hành các chương trình mới do COVID-19 (cung cấp chương trình, phương tiện thiết bị, vật tư v.v...)
  Lương bổng cho các nhân viên trực tiếp điều hành các dịch vụ liên quan đến COVID-19
   
  Các khoản chi phí sau đây được coi là KHÔNG hội đủ điều kiện:

  Các chi phí liên quan đến dịch vụ cung cấp cho các thân chủ không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID-19
  Các chi phí liên quan đến dịch vụ cung cấp cho các cư dân Thành Phố Fort Worth
  Các khoản chi phí hành chánh
  Các chi phí gián tiếp
   
  Tài liệu này nhằm mục đích cung cấp ví dụ về các khoản chi phí hội đủ điều kiện và không hội đủ điều kiện theo Chương Trình Trợ Cấp COVID-19 dành cho NGO; đây không phải là danh sách đầy đủ.

  This page was last modified on July 06, 2020

  TARRANT COUNTY, TEXAS  County Telephone Operator 817-884-1111

  Tarrant County provides the information contained in this web site as a public service. Every effort is made to ensure that information provided is correct. However, in any case where legal reliance on information contained in these pages is required, the official records of Tarrant County should be consulted. Tarrant County is not responsible for the content of, nor endorses any site which has a link from the Tarrant County web site.

  This site is best experienced with supported browsers: Internet Explorer 9 and above, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari. If you use an older or unsupported browser, you might notice that some features do not function properly. Click the browser name above to learn more about the recommended browsers.

  County Seal

  100 E. Weatherford, Fort Worth, Texas 76196