Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Employment Doing Business Our Community How Do i...
 • Apply For
 • Search For
 • Access
 • Pay
 • Register For
 • View
 • OpenBooks

  CARE 4 TARRANT NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION LOGO

  CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP COVID-19 DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (NGO)

  Giai đoạn nộp đơn xin sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 8 tháng Bảy, và kết thúc vào 11 giờ 59 phút đêm thứ Ba, ngày 21 tháng Bảy. Vui lòng dành thời gian này để đọc kỹ các yêu cầu và quy định hướng dẫn liên quan đến Chương Trình Trợ Cấp NGO.   

  Bối Cảnh

  Tòa Ủy Viên Quận Tarrant đã phân bổ 20 triệu Mỹ kim trong Quỹ Cứu Trợ Coronavirus (CRF) để hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ 501c3 trong việc cung cấp dịch vụ cho những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19.  Chương trình này sẽ xem xét hoàn trả các khoản chi phí, cho dù đã phát sinh hay dự kiến sẽ phát sinh, cần thiết để cung cấp dịch vụ trợ giúp những người bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.  Sẽ cần phải cung cấp chứng từ để chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa các khoản chi phí đề nghị và COVID-19.

   

  You Count 

  Quận Tarrant nhận được ngân quỹ theo Đạo Luật CARES của Liên Bang trực tiếp dựa trên dữ liệu dân số theo quận của Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ.  Giúp bảo đảm là QUÝ VỊ ĐƯỢC THỐNG KÊ khi chính phủ quyết định mức ngân quỹ cho các chương trình phát triển cộng đồng của tiểu bang và quận trong tương lai.

  THAM GIA CUỘC THỐNG KÊ DÂN SỐ 2020 NGAY BÂY GIỜ ĐỂ ĐƯỢC THỐNG KÊ!

   

  Để được trợ giúp, liên lạc ngo@tarrantcounty.com.

   

  This page was last modified on October 07, 2020

  TARRANT COUNTY, TEXAS  County Telephone Operator 817-884-1111

  Tarrant County provides the information contained in this web site as a public service. Every effort is made to ensure that information provided is correct. However, in any case where legal reliance on information contained in these pages is required, the official records of Tarrant County should be consulted. Tarrant County is not responsible for the content of, nor endorses any site which has a link from the Tarrant County web site.

  This site is best experienced with supported browsers: Internet Explorer 9 and above, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari. If you use an older or unsupported browser, you might notice that some features do not function properly. Click the browser name above to learn more about the recommended browsers.

  County Seal

  100 E. Weatherford, Fort Worth, Texas 76196