Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Employment Doing Business Our Community How Do i...
 • Apply For
 • Search For
 • Access
 • Pay
 • Register For
 • View
 • OpenBooks

  CARE 4 TARRANT SMALL BUSINESS ASSISTANCE LOGO

  TRỢ CẤP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP QUẬN TARRANT

  Đầu mùa hè này, Tòa Án Ủy Viên Quận Tarrant đã phân bổ $30 triệu quỹ tài trợ của Đạo Luật CARES dành cho chương trình Trợ Cấp Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ để hỗ trợ Doanh Nghiệp Nhỏ trong Quận Tarrant, nhưng bên ngoài Thành Phố Fort Worth (Thành Phố Fort Worth đã có quỹ tài trợ Đạo Luật CARES riêng biệt được phân bổ cho các Doanh Nghiệp Nhỏ trong ranh giới thành phố Fort Worth).  Các đơn đăng ký trợ cấp cho vòng tài trợ đầu tiên đã mở vào ngày 22 tháng 6 và đóng vào ngày 6 tháng 7 năm 2020.  Việc duyệt xét và phát trợ cấp cho những đơn đăng ký đầu tiên này giờ đã hoàn tất.  Thông qua vòng tài trợ đầu tiên, Quận Tarrant đã phát trợ cấp cho 2.196 doanh nghiệp nhỏ với tổng $17,6 triệu trong số $30 triệu được chỉ định ban đầu cho chương trình.  Để hỗ trợ các Doanh Nghiệp Nhỏ bổ sung trong cộng đồng của chúng ta, Vòng Hai của đơn đăng ký Trợ Cấp Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ hiện đang được chấp nhận.  

  Danh Sách Người Nhận Trợ Cấp Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Vòng Đầu Tiên 

  Mô Tả về Chương Trình

  Chương trình Trợ Cấp Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Quận Tarrant được thiết kế để cung cấp hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp rất nhỏ tọa lạc và hoạt động tại Quận Tarrant (bên ngoài Thành Phố Fort Worth) chịu ảnh hưởng bất lợi của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 hiện tại và hầu hết đều gặp khó khăn trong việc nộp đơn đăng ký và tiếp cận các trợ cấp hoặc khoản vay liên bang khác thông qua SBA hoặc các ngân hàng truyền thống và các tổ chức cho vay. Chương trình trợ cấp này nhằm mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ giải quyết các chi phí gián đoạn kinh doanh do đóng cửa bắt buộc. Khoản tiền trợ cấp cá nhân sẽ được xác định bằng thông tin tài chính được cung cấp, số lượng đơn đăng ký trợ cấp đủ điều kiện nhận được và nguồn tài trợ có sẵn, không có khoản trợ cấp cá nhân nào vượt quá $10.000

  Quỹ trợ cấp được giới hạn cho các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí nhất định, bao gồm:

  • Một doanh nghiệp nhỏ với 25 nhân viên trở xuống
  • Nằm trong Quận Tarrant, bên ngoài Thành Phố Fort Worth
  • Một doanh nghiệp vì lợi nhuận mở cửa và hoạt động tại Quận Tarrant kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020
  • Doanh nghiệp đã bị đóng cửa hoặc đóng cửa một phần do COVID-19
  • Doanh nghiệp cho thấy doanh thu giảm hoặc lỗ nhiều hơn do COVID-19 
  • Các đơn đăng ký giới hạn ở một (1) doanh nghiệp cho mỗi Chủ Sở Hữu

  Đối với Vòng Hai của tài trợ, các doanh nghiệp nhượng quyền sở hữu và hoạt động độc lập (không thuộc sở hữu của bên nhượng quyền) hiện đã được tính là doanh nghiệp đủ điều kiện. 

  Các Doanh Nghiệp/Chủ Sở Hữu nhận được trợ cấp Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Quận Tarrant trước đó sẽ KHÔNG đủ điều kiện nhận trợ cấp khác trong vòng thứ hai.  Các chủ sở hữu có nhiều hơn một doanh nghiệp đã nhận được quỹ trợ cấp cho một doanh nghiệp trong vòng đầu tiên sẽ KHÔNG đủ điều kiện nhận các quỹ trợ cấp cho một doanh nghiệp khác trong vòng thứ hai.

  Vui lòng liên lạc TCSBGrant@tarrantcounty.com nếu quý vị cần trợ giúp.

  This page was last modified on November 11, 2020

  TARRANT COUNTY, TEXAS  County Telephone Operator 817-884-1111

  Tarrant County provides the information contained in this web site as a public service. Every effort is made to ensure that information provided is correct. However, in any case where legal reliance on information contained in these pages is required, the official records of Tarrant County should be consulted. Tarrant County is not responsible for the content of, nor endorses any site which has a link from the Tarrant County web site.

  This site is best experienced with supported browsers: Internet Explorer 9 and above, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari. If you use an older or unsupported browser, you might notice that some features do not function properly. Click the browser name above to learn more about the recommended browsers.

  County Seal

  100 E. Weatherford, Fort Worth, Texas 76196