Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Employment Doing Business Our Community How Do i...
 • Apply For
 • Search For
 • Access
 • Pay
 • Register For
 • View
 • OpenBooks

  CHỨNG TỪ

  Phải gửi các giấy tờ sau đây kèm theo đơn xin:

  • Chứng nhận 501(c)3 của Sở Thuế Vụ (IRS)
  • Bản kiểm toán hoặc bản khai thuế 220 cho năm 2018 hoặc 2019 (mới nộp gần đây nhất)
  • Ngân sách 2020 của tổ chức, hoặc ngân sách hàng năm gần đây nhất
  • W-9

  Đối với Các Chi Phí Phát Sinh Trước Đó

  • Bằng chứng về các khoản chi hội đủ điều kiện và phát sinh trước đó (biên lai, hóa đơn đã thanh toán v.v...)
  • Tài liệu/bản tường trình giải thích các khoản chi phí này liên quan trực tiếp đến COVID-19 như thế nào

  Đối với các Chi Phí Dự Kiến

  • Tài Liệu Tổng Quan về Chương Trình/Dự Án có các thông tin sau đây:

   • Mục đích hoạt động của chương trình
   • Đối tượng phục vụ của chương trình
   • Các dịch vụ mà chương trình cung cấp
   • Khung thời gian chương trình được đề xuất
   • Số người sẽ được phục vụ
   • Các khu vực địa lý phục vụ
   • Các giả thiết và phương thức đánh giá khác dùng để xác định ngân sách
  • Ngân Sách Chi Tiết của Chương Trình

   • Danh sách chi tiết tất cả các khoản chi bao gồm: chi phí nguyên vật liệu, chi phí cung cấp chương trình, điều hành dự án, phương tiện thiết bị cần mua cho chương trình
   • Bao gồm số tiền trợ cấp cho chương trình này đã nhận được hoặc xin từ các nguồn đài thọ khác
  This page was last modified on July 06, 2020

  TARRANT COUNTY, TEXAS  County Telephone Operator 817-884-1111

  Tarrant County provides the information contained in this web site as a public service. Every effort is made to ensure that information provided is correct. However, in any case where legal reliance on information contained in these pages is required, the official records of Tarrant County should be consulted. Tarrant County is not responsible for the content of, nor endorses any site which has a link from the Tarrant County web site.

  This site is best experienced with supported browsers: Internet Explorer 9 and above, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari. If you use an older or unsupported browser, you might notice that some features do not function properly. Click the browser name above to learn more about the recommended browsers.

  County Seal

  100 E. Weatherford, Fort Worth, Texas 76196