Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Employment Doing Business Our Community How Do i...
 • Apply For
 • Search For
 • Access
 • Pay
 • Register For
 • View
 • OpenBooks

  CÁC THẮC MẮC THƯỜNG GẶP DÀNH CHO TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

  Cập nhật ngày 1 tháng Bảy, 2020

  Tổ chức NGO của chúng tôi vừa mới được thành lập. Chúng tôi có hội đủ điều kiện được nhận trợ cấp không?

  Để hội đủ điều kiện nhận trợ cấp của chương trình Trợ Cấp NGO  Quận Tarrant, tổ chức của quý vị phải đang hoạt động tính đến thời điểm ngày 1 tháng Sáu, 2018.

   

  Chúng tôi dự kiến dừng hoạt động của tổ chức NGO của chúng tôi vào tháng Mười một 2020. Chúng tôi có hội đủ điều kiện không?

  Không. Quý vị phải đang hoạt động cho đến hết tháng Mười hai 2020 thì mới có thể nộp đơn xin tham gia chương trình.

   

  Tổ chức NGO của chúng tôi phục vụ các thành phố Arlington, North Richland Hills và Fort Worth. Chúng tôi có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp này không?

  Có. Tuy nhiên, các chi phí liên quan đến cứu trợ trực tiếp cho các cư dân Fort Worth không hội đủ điều kiện được hoàn lại theo chương trình này.  Nếu chương trình của quý vị phục vụ cư dân trên toàn Quận Tarrant và không thể tách rời các chi phí chương trình cho Fort Worth, quý vị có thể giảm ngân sách chương trình đã nộp theo tỷ lệ phần trăm các thân chủ cư ngụ ở Fort Worth, và điều chỉnh yêu cầu trợ cấp của quý vị cho phù hợp, hoặc áp dụng phương pháp khác theo thỏa thuận với Quận.

   

  Chúng tôi đã từng lên ngân sách cho một đợt tuần hành vận động quyên góp thực phẩm cho tháng Sáu 2020. Tôi có thể nộp đơn xin hoàn lại chi phí thông qua chương trình NGO Quận Tarrant?

  Không. Dự án này đã được lập ngân sách và do đó không phải là khoản chi phí hội đủ điều kiện được hoàn trả.  Tuy nhiên, nếu quý vị cần phải thay đổi dự án để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng hoặc tuân thủ quy định về bảo vệ sức khỏe công cộng, các khoản chi phí bổ sung đó hội đủ điều kiện được hoàn lại.

   

  Trong tháng Tư, tổ chức NGO của chúng tôi đã thiết lập một chương trình cung cấp PPE cho các trung tâm tạm trú cho người vô gia cư.  Đây có phải là chi phí hội đủ điều kiện cho chương trình NGO Quận Tarrant không?

  Có. Chương trình này không được lập ngân sách trước ngày 27 tháng Ba, và trực tiếp liên quan đến COVID-19. Đây là chi phí hội đủ điều kiện cho chương trình NGO Quận Tarrant.

   

  Tổ chức NGO của chúng tôi không cung cấp thực phẩm hoặc quyên tặng hàng hóa mà cung cấp dịch vụ tư vấn và giáo dục.  Chúng tôi có hội đủ điều kiện tham gia chương trình này không?

  Có. Tất cả các tổ chức NGO diện 501(c)3 đều có thể nộp đơn xin.  Tuy nhiên, các dịch vụ có thể được hoàn trả chi phí phải trực tiếp liên quan đến hoạt động ứng phó với COVID-19.

   

  Tổ chức NGO của chúng tôi nhận được ngân quỹ từ các chương trình khác do COVID-19.  Tôi có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp này không?

  Có. Tuy nhiên, chương trình này sẽ không hoàn trả các khoản chi phí mà quý vị được hoàn trả từ nguồn đài thọ khác.  Tất cả các đương đơn phải tiết lộ bất kỳ và tất cả các khoản tài trợ khác nhận được cho các chi phí liên quan đến COVID-19.

   

  Chương Trình Trợ Cấp NGO là trợ cấp, hay chỉ là hình thức hoàn trả chi phí?

  Đây là chương trình hoàn trả chi phí.  Tuy nhiên, các khoản chi phí từng phát sinh và dự kiến sẽ phát sinh trong tương lai đều hội đủ điều kiện được hoàn lại.  Các khoản chi phí dự kiến sẽ phát sinh trong tương lai cho đến ngày 1 tháng Mười một, 2020 phải được nộp để xin chấp thuận trước thì mới hội đủ điều kiện được hoàn trả.  Tùy thuộc vào kết quả phê chuẩn đơn xin, tình trạng hội đủ điều kiện, và kết quả duyệt xét chứng từ, quận sẽ chuyển trả các khoản tiền cho tổ chức của quý vị.

   

  Chúng tôi có thể được nhận bao nhiêu tiền cho tổ chức NGO của tôi?

  Không có mức giới hạn tối đa cho yêu cầu hoàn trả chi phí của quý vị.  Tất cả mọi khoản chi phí phải chưa được lập ngân sách trước đó, phát sinh hoặc dự kiến sẽ chi trong khoảng thời gian từ 1 tháng Ba đến 1 tháng Mười một, 2020, và phải trực tiếp liên quan đến COVID-19.

   

  Cần gửi kèm theo những giấy tờ nào trong hồ sơ xin lần đầu?

  ·       Chứng nhận 501(c)3 của Sở Thuế Vụ (IRS)

  ·       W-9

  ·        Bản kiểm toán hoặc khai thuế gần đây nhất

  ·       Ngân sách của tổ chức cho năm 2020

  ·        Biên lai cho các khoản chi liên quan đến COVID-19

   

  Nếu tôi không nộp tất cả các chứng từ yêu cầu cùng với đơn xin, tổ chức NGO của tôi có thể bị từ chối trợ cấp không?

  Có. Phải tải lên tất cả các chứng từ và nộp cùng với đơn xin thì mới hội đủ điều kiện được xét hồ sơ.

   

  Đơn xin in ra giấy/gửi qua thư bưu điện có được chấp nhận không?

  Không, chỉ được phép nộp đơn xin trợ cấp cho tổ chức NGO và tất cả các chứng từ bắt buộc qua mạng trực tuyến.

   

  Tôi sẽ cần phải chờ bao lâu mới biết kết quả hồ sơ xin trợ cấp của tôi?

  Hạn chót gửi đơn xin trực tuyến là 11 giờ 59 phút đêm ngày 21 tháng Bảy, 2020. Sau giai đoạn duyệt xét hai tuần, đương đơn sẽ được thông báo qua email về kết quả từ chối hay chấp thuận đơn xin.

   

  Các số tiền hoàn trả sẽ được xác định như thế nào?  Sau quy trình duyệt xét đơn xin, quận sẽ tính tổng cộng tất cả các yêu cầu hoàn trả hội đủ điều kiện và sẽ phân bổ số tiền hoàn trả dựa trên ngân quỹ 20 triệu Mỹ kim hiện có cho Chương Trình Trợ Cấp NGO, ưu tiên cho các đương đương có chương trình phù hợp nhất với các ưu tiên đề ra của Quận.

   

  Chúng tôi sẽ nhận tiền hoàn trả chi phí như thế nào?

  Tất cả các ngân khoản hoàn trả chi phí sẽ được cấp bằng ngân phiếu cho tổ chứ NGO theo địa chỉ ghi trong đơn xin.

   

  Sau khi nhận được tiền hoàn trả chi phí, tôi có cần phải cung cấp bất kỳ thông tin nào khác cho Quận Tarrant không?

  Nếu quý vị được chấp thuận trước cho việc hoàn trả chi phí dự kiến, quý vị sẽ cần phải tuân thủ các yêu cầu về chứng từ và báo cáo cụ thể như ghi trong thỏa thuận với Quận Tarrant.  Tất cả các đương đơn được chấp thuận đều phải tuân thủ các yêu cầu về kiểm toán riêng của liên bang.

   

  This page was last modified on July 06, 2020

  TARRANT COUNTY, TEXAS  County Telephone Operator 817-884-1111

  Tarrant County provides the information contained in this web site as a public service. Every effort is made to ensure that information provided is correct. However, in any case where legal reliance on information contained in these pages is required, the official records of Tarrant County should be consulted. Tarrant County is not responsible for the content of, nor endorses any site which has a link from the Tarrant County web site.

  This site is best experienced with supported browsers: Internet Explorer 9 and above, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari. If you use an older or unsupported browser, you might notice that some features do not function properly. Click the browser name above to learn more about the recommended browsers.

  County Seal

  100 E. Weatherford, Fort Worth, Texas 76196