Online Services Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Residents Visitors Business Employment
  Balloons over capitol building

  Voter Outreach Events

           

  The Tarrant County Bi-Lingual Coordinators Community Outreach Team will be at the following locations for Voter outreach events:

  Los Coordinadores Bilingües de Alcance Comunitario del Condado de Tarrant estarán en las siguientes localidades en eventos relacionados con los votantes electorales:

  Nhóm tiếp cận cộng đồng phối viên song ngữ của Quận Tarrant sẽ tổ chức tại các địa điểm sau đây vào để tổ chức các sự kiện tiếp cận cử tri:

   

  No Events scheduled at this time.

  No hay eventos programados en este momento

  Không có sự kiện nào được lên lịch tại thời điểm nà.

   

   

   

  This is an opportunity for residents of Tarrant County to register to vote, change their address for voting or change their names, etc., on their voter registrations. We will be recruiting poll workers from the local communities as well as recruiting high school students as election workers. We will be doing voter lookups and giving out informational materials about voting as well. Come out and get valuable voting information and help with your registration.

  Esta es una oportunidad para los residentes del Condado de Tarrant para inscribirse para votar, cambiar su dirección residencial para votar o cambiar sus nombres, etc. en su registro electoral.  Nosotros estaremos reclutando trabajadores electorales de las comunidades locales así como reclutando estudiantes de secundaria como trabajadores electorales.  Nosotros estaremos haciendo búsqueda en inscripciones de votantes y daremos materiales con información acerca de la votación.  Venga y obtenga valiosa información para votantes y ayuda con su inscripción.

  Đây là cơ hội để cư dân của Quận Tarrant đăng ký bầu cử, thay đổi địa chỉ bầu cử hoặc thay đổi tên họ. Chúng tôi sẽ tuyển mộ nhân viên thăm dò ý kiến ​​từ các cộng đồng địa phương cũng như tuyển dụng các sinh viên của Trường Trung học Đệ nhị cấp làm công nhân tuyển cử. Chúng tôi sẽ thực hiện tìm kiếm cử tri và đưa ra các tài liệu thông tin về bỏ phiếu. Hãy đến để có được thông tin bầu cử có giá trị và giúp bạn đăng ký.