Online Services Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Residents Visitors Business Employment

  TRỢ CẤP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP QUẬN TARRANT

  Giai đoạn nộp Đơn Xin bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 22 tháng Sáu, 2020 đến 6 giờ chiều ngày 1 tháng Bảy, 2020. Vui lòng dành thời gian đọc các yêu cầu và chứng từ sẽ cần phải nộp để hoàn tất hồ sơ xin trợ cấp của quý vị.

  Mô Tả về Chương Trình

  Mục đích của Chương Trình Trợ Cấp Hỗ Trợ Tiểu Doanh Nghiệp Quận Tarrant là hỗ trợ tài chính cho các tiểu doanh nghiệp có quy mô rất nhỏ, bị ảnh hưởng bất lợi bởi cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng COVID-19 hiện tại và gặp khó khăn trong việc nộp đơn xin và tiếp cận các chương trình vay hoặc trợ cấp liên bang khác thông qua SBA hoặc các ngân hàng và tổ chức cho vay truyền thống. Chương trình trợ cấp này nhằm mục đích hỗ trợ các tiểu doanh nghiệp trang trải các khoản chi phí gián đoạn hoạt động kinh doanh do bắt buộc phải đóng cửa. Số tiền của từng khoản trợ cấp sẽ được xác định dựa trên thông tin tài chính cung cấp, số hồ sơ xin trợ cấp hội đủ điều kiện mà chương trình nhận được và nguồn ngân quỹ hiện có, và mỗi khoản trợ cấp có số tiền tối đa là $10,000. Số tiền 30 triệu đô la ngân quỹ theo Đạo Luật CARES đã được Tòa Ủy Viên Quận Tarrant phân bổ cho Chương Trình Trợ Cấp Hỗ Trợ Tiểu Doanh Nghiệp để cung cấp trợ cấp cho các doanh nghiệp.

  You Count. We Count. Tarrant Counts. 2020 Census 

  Quận Tarrant nhận được ngân quỹ theo Đạo Luật CARES của Liên Bang trực tiếp dựa trên dữ liệu dân số theo quận của Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ.  Giúp bảo đảm là QUÝ VỊ ĐƯỢC THỐNG KÊ khi chính phủ quyết định mức ngân quỹ cho các chương trình phát triển cộng đồng của tiểu bang và quận trong tương lai.

  THAM GIA CUỘC THỐNG KÊ DÂN SỐ 2020 NGAY BÂY GIỜ ĐỂ ĐƯỢC THỐNG KÊ!

  Vui lòng liên lạc TCSBGrant@tarrantcounty.com nếu quý vị cần trợ giúp.

  TARRANT COUNTY, TEXAS  County Telephone Operator 817-884-1111

  Tarrant County provides the information contained in this web site as a public service. Every effort is made to ensure that information provided is correct. However, in any case where legal reliance on information contained in these pages is required, the official records of Tarrant County should be consulted. Tarrant County is not responsible for the content of, nor endorses any site which has a link from the Tarrant County web site.

  This site is best experienced with supported browsers: Internet Explorer 9 and above, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari. If you use an older or unsupported browser, you might notice that some features do not function properly. Click the browser name above to learn more about the recommended browsers.

  County Seal

  100 E. Weatherford, Fort Worth, Texas 76196